ఆదాయ పన్ను (INCOMETAX)

 
 
 
Financial Year 2020-2021 Assessment Year ఆదాయ పన్ను స్లాబులు ఈ క్రింద తెలిపిన విధంగా ఉన్నాయి. Taxable income 60 సంవత్సరములలోపు , 60 సం పైన ,   80 సం పైన