తెలంగాణా డిపార్ట్ మెంటల్ టెస్ట్ వెబ్ సైట్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.


Notification No. Notification Name Results
Notification No. 07/2019 Departmental Tests November, 2019 Session Click Here
Notification No. 03/2019 Departmental Tests May, 2019 Session Click Here
Notification No. 31/2018 Departmental Tests November, 2018 Session Click Here
Notification No. 15/2018 Departmental Tests May, 2018 Session Click Here
TEST NAME NOTIFICATION NO EXAM DATE PDF ఫైల్
D.T. for Gazetted Officers Of Education Department (88,97) 31/2018 27.12.2018 GOT WITH NAMES.pdfDOWNLOD
E.O.T (Accounts Test for Executive Officers 141) 31/2018 28.12.2018 EOT WITH NAMES pdf Download