తెలంగాణా డిపార్ట్ మెంటల్ టెస్ట్ వెబ్ సైట్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

TEST NAME NOTIFICATION NO EXAM DATE PDF ఫైల్
D.T. for Gazetted Officers Of Education Department (88,97) 31/2018 27.12.2018 GOT WITH NAMES.pdfDOWNLOD
E.O.T (Accounts Test for Executive Officers 141) 31/2018 28.12.2018 EOT WITH NAMES pdf Download